KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Artikkel  
Helen Bjørnøy
Helen Bjørnøy
- Miljøvernministeren svarer, men ikke på spørsmålene!

Vår redaktør Terje Dahl sendte femten konkrete spørsmål til Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy når det gjelder
Norges forhold til klimaendringene. Nå har han fått svar,
men miljøvernministeren svarer ikke på spørsmålene!
- Hvorfor? undrer vår redaktør.

Som en oppfølging av et tidligere henvendelse, med påfølgende svar fra miljøvernministeren, stilte Terje Dahl 15 konkrete spørsmål, som mye gikk på hvilke konkrete planer regjeringen har for reduksjon av skadelige klimagasser.
  - Jeg syntes at det er merkelig at Helen Bjørnøy ikke klarer å svare på spørsmål som burde være svært så greie og relevante, noen av dem kunne jo til nød svares på med et ja eller nei, sier Terje Dahl. - Men det er ikke første gangen jeg får et ullent svar fra en norsk miljøvernminister - når det gjelder oljenasjonen Norges forhold til klimaendringene tør man nok ikke annet!
Terje Dahl
Terje Dahl
Catch 22
Vår redaktør forklarer at miljøvernminister Bjørnøy, som alle tidligere norske miljøvernministere, sitter i en Catch 22-situasjon. Tiltak som vil redusere norske klimagassutslipp vil nødvendigvis også redusere innholdet i nordmenns velspekkete lommebøker. Gjør man det ligger man dårlig an ved neste valg. Så selv om man ønsker å gjøre noe for å redusere den globale oppvarmingen får man ikke lov, fordi det vil gjøre at man mister jobben og dermed muligheten.
   - Det er forståelig at også Helen Bjørnøy har gitt opp, men selv ville jeg ikke kunne klare å leve med en så dårlige samvittighet som hun må ha som menneske. Jeg ville tatt hatten min og gått - etter å ha sagt klart fra Norge som en av verdens største gass- og oljeeksportører har et enormt ansvar! Det holder ikke med politiske krumspring, som dobbeltbunnete løfter og utsettende taktikk, det må handles!
Pådriver
Vår redaktør påpeker at når miljøvernministeren sier at han burde ha forståelse for at hun som miljøvernminister ikke kan gå inn på forhold overfor navngitte land, så burde hun jo huske at det var henne selv som tok opp forholdene til disse landene i sitt forrige brev!
   - Når hun også nok en gang hevder at Norge vil være en pådriver for et mer ambisiøst og omfattende globalt klimaregime etter 2012, så burde hun jo også kunne gi oss et hint om hvordan hun og regjeringen tenker seg at det skal gjøres!
Fraskrive seg ansvar
- Å fraskrive seg ansvar, og samtidig skyve beslutninger ut i framtiden, ved å opprette utvalg er kanskje politisk smart, men i dette tilfelle ikke særlig pent, sier Terje Dahl.
   Han viser til at Lavutslipputvalget har fått en oppgave som i utgangspunktet er umulig, og at det er ganske betegnende, røpende og trist at miljøvernministeren faktisk skriver at Lavslippsutvalget kun skal utrede hvordan man kan redusere norske utslipp av klimagasser og ikke OM Norge skal gjøre det.
   - Forskerne roper opp at det snart er for seint å stoppe den farlige spiralen med global oppvarming vi nå er inne. Det er våre barns framtid det dreier seg om, så jeg syntes faktisk det er ganske så motbydelig å oppleve slike taktiske handlemåter!
Golfstrømmen
- Det eneste spørsmålet som miljøvernministeren gjør et forsøk på å svare på hva vi skal gjøre hvis Golfstrømmen svekkes i en slik grad at vårt klima blir betydelig forandret, men jeg må innrømme at jeg ikke forstår svaret hennes om at "det er naturlig å ha hovedfokus på å tilpasse oss en menneskeskapt oppvarming også i våre områder". Det er jo nettopp "våre områder" Golfstrømmen påvirker! Og da blir det jo også tragisk å lese at den norske regjeringen ikke har utarbeidet konkrete strategier for hvordan en skal forholde seg til konsekvenser av at Golfstrømmen stopper eller svekkes! Forskerne er jo redde for at dette kan skje i vår tid, om få år!
Privatperson
- Det er jo fint at miljøvernminister Helen Bjørnøy svarer på mine henvendelser, men det hadde jo vært naturlig at hun svarte på mine konkrete spørsmålselv istedet for å gjenta tidligere påstander, sier Terje Dahl og har en bønn til ministeren: - Kjære Helen Bjørnøy, er du mulig å få vite hvordan du ser på Norges ansvar og klimaendringene som privat-person?
Gir ikke opp
- Det må være utrolig vanskelig å leve med en vissheten at man er det mennesket som har ansvaret for å ta beslutninger som kan hjelpe Norges befolkning i nåtid og framtid - og så bli tvunget til å leke med ord isteden for å handle!    
  Slik avslutter vår redaktør Terje Dahl og lover at han ikke vil gi opp, men gjøre alt han kan for å få det norske folk til å forstå at Norges regjering og resten av verden må handle. Nå - før det er for seint.

Her er miljøvernminister Helen Bjørnøys svar:

Fra: Helen.Bjornoy@md.dep.no [mailto:Helen.Bjornoy@md.dep.no]
Sendt: 5. mai 2006 22:08
Til: terje@sydhav.no
Emne: Klimautfordringene


Kjære Terje Dahl,

Jeg viser til mitt svar av 6. februar på din forrige henvendelse og til din henvendelse av 20. mars med femten oppfølgingsspørsmål.

Din forrige henvendelse var rettet til statsministeren og mange av mine regjeringskolleger, i tillegg til meg som miljøvernminister. I din siste henvendelse gir du uttrykk for at det er forundrende og skremmende at utfordringen med menneskeskapte klimaendringer ikke er den altoverskyggende posten på Regjeringens program - og at statsministeren ikke en gang har svart på din henvendelse. La meg derfor innledningsvis gjøre det klart at mitt svar av 6. februar var koordinert med statsministeren og de andre statsrådene. Ut fra sakens karakter var det naturlig at det var meg som miljøvernminister som besvarte henvendlesen på vegne av Regjeringen. At du fikk et svar, er en bekreftelse på at Regjeringen tok din henvendelse på alvor. At du ikke også fikk svar fra statsministeren og de øvrige minstrene du hadde sendt henvendelsen til, er et uttrykk for koordinering, ikke manglende engasjement.

I mitt forrige svar pekte jeg blant annet på Lavutslippsutvalgets utfordrende arbeid med å utrede hvorledes - ikke om - Norge kan redusere sine utslipp med 50-80% innen 2050. Flere av dine spørsmål er knyttet til hvordan Norge skal klare en slik reduksjon og konsekvensene av dette. Dette er nettopp spørsmål som Lavutslippsutvalget er bedt om å utrede. Regjeringen forholder seg til utredningen og dens anbefalinger etter at den er framlagt høsten 2006.

Flere av dine spørsmål er knyttet til Norges internasjonale rolle på klimaområdet og vår mulighet til å påvirke verden i en mer klimavennlig retning. La meg først bekrefte uttalelsen fra mitt svarbrev av 6. februar: Regjeringens mål er at Norge skal arbeide for et mer omfattende og ambisiøst, globalt klimaregime for perioden etter 2012 med kraftige reduksjoner i klimagassutslippene.

La meg videre benytte aneldningen til å slå fast at Norge i de internasjonale klimaforhandlingene skal være tydelige som pådrivere for et slikt ambisiøst globalt klimaregime. Det bør omfatte både de i-land som ikke har sluttet seg til Kyotoprotokollen, og u-land som ikke har forpliktelser under Kyotoprotokollen. I en framtidig global klimaavtale, som vil kunne supplere Kyotoprotokollen, kan vi tenke oss ulike former for deltakelse og forpliktelser for ulike typer land.

Selv om Norge fremstår som enklar og tydelig pådriver for et mer ambisiøst og omfattende globalt klimaregime etter 2012, kan vi ikke komme bort fra at Norge kun er ett av nær 200 land som deltar under Klimaforhandlingene. Både myndighetene og andre miljøengasjerte i Norge må derfor ha en viss realisme i synet på Norges påvirkningsmulighet. Enkelte ganger kan en føle at verden går svært sakte fremover, om den går fremover i det hele tatt. Da kan det være en viss trøst i Jan Erik Volds standhaftige formulering: "Det er håpløst, og vi gir oss ikke!"

For Regjeringen har ikke tenkt å gi opp sin klimavisjon. Selvsalgt vil vi fortsette å bruke de møter, kontakter og samtaler vi har internasjonalt til å påvirke både andre lands holdninger og klimapolitiske beslutninger. Både Klimakonvensjonen og Kyotoprotokollen er faktisk gode eksempel på at nettopp små land som Norge kan få betydelig innvirkning på utformingen av avtalen når de er forberedt og har et mål. Mange av dine spørsmål er rettet konkret mot vårt forhold til andre navngitte land og våre forhandlingsstrategier i denne forbindelse. Jeg håper du har forståelse for at jeg som miljøvernminister ikke kan gå næremere inn på disse forhold.

Du spør også om forholdet til statsministeren og andre ministere. Jeg kan forsikre deg om at jeg som miljøvernminister har fortløpende drøftinger i Regjeringen og med mine kolleger om klimaspørsmål. Som miljøvernminister ser jeg det heller ikke som riktig å gå nærmere inn på denne type interne drøftinger i et svarbrev som dette.

Du spør avslutningsvis om hvilke planer jeg har for hvordan Norge skal takle de klimaendringene som i stadig større grad vil påvirke vår nasjon og hva vi skal gjøre hvis Golfstrømmen svekkes. La meg først bekrefte at Regjeringen har startet arbeidet med å planlegge tilpasning til klimaendringer. Til grunn for dette ligger forventninger om at temperaturen i våre områder kommer til å stige som følge av de meneskeskapte klimaendringene. Men dersom den globale oppvarmingen skulle føre til at Golfstrømmen svekkes eller "snur", og dermed at temperaturen i våre områder i stedet synker, så er det klart at det er et svært alvorlig scenario med helt andre konsekvenser.

Verken Norge eller andre land har, så vidt jeg vet, utarbeidet konkrete strategier for hvordan en skal forholde seg til konsekvenser av at Golfstrømmen stopper. Dette er en mulighet Regjeringen overvåker, men på det nåværende stadium er det nok fortsatt naturlig å ha hovedfokus på å tilpasse oss en menneskeskapt oppvarming også i våre områder.

Med hilsen

Helen Bjørnøy
Miljøvernminister


Her er Terje Dahls 15 konkrete spørsmål:
1. Hvilke konkrete forslag vil Norge legge fram på kommende internasjonale klima-konferanser for å få til kraftige reduksjoner av klimagassutslipp på globalt nivå?
2. Hvilke konkrete planer har Norges regjering for å påvirke USA, Australia, Kina, India, Mexico, Sør-Korea og Brasil til å inngå forpliktende samarbeide om utslippsreduksjoner?
3. Hvordan ser den norske regjering og miljøvernministeren på konklusjonen fra Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, om at verden må halvere sitt en energiforbruk - og hvordan påvirker dette Norges utenriks- og innenrikspolitikk?
Artiklen med spørsmålene:
- Hvilke konkrete planer foreligger for reduksjon av skadelige klimagasser?
Les mer


Artiklen: Avgrunnen neste!

- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klimaendringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!
Les kronikken, klikk her
Regjeringen utfordres:
Vi har nå sendt en e-mail til alle våre regjerings-medlemmer, og bedt dem skrive sine synspunkt - både som politikere og privatpersoner.
Les mer
Miljøvernministeren svarer:
For å komme rett til miljøvern-ministerens svar - klikk her
KlimaNytt spør Terje Dahl:
- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?
Les mer
4. Har miljøvernministeren diskutert med olje- og energi-ministeren hvilke konkrete tiltak som trengs innen norsk olje-, kull- og gassindustri for å redusere egne uslipp med 50-80 prosent innen 2050 - hvilke tiltak er i så fall planlagt?
5. Har miljøvernministeren noen konkrete planer for å påvirke beslutninger når det gjelder utbygging (redusere takten eller forslå nedbygging) av veier og flyplasser? I så fall på hvilken måte - eller hvorfor ikke. Har man andre konkrete tiltak for utslipps-reduksjoner?
6. Har miljøvernministeren noen planer for å informere/påvirke utenriksdepartementet, slik at Norge kan motta og/eller klimaflyktninger - mennesker som ikke lenger kan leve i sine land på grunn av de skadelige klimaendringene?
7. Har miljøvernministeren diskutert med justisministeren hvilke legale konsekvenser det kan medføre at norsk olje, kull og gass er med på å ødelegge levevilkårene for mennesker i andre land?
8. Har miljøvernministeren informert forsvarsministeren om at hvis man ikke klarer å stoppe de skadelige klimaendringene så vil det kunne bety nye kriger hvor Norge sansynligvis blir involvert - og eventuelt lagt planer for hvordan man skal handle?
9. Ungdommen i Stillehavet kontaktet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik med en oppfordring om å begrense norsk oljeutvinning fordi de ikke ønsket å være en utryddingstruet art. Har man vurdert å begrense norsk utvinningstakt og/eller stoppe leting etter mer gass- og olje i inn- og utland? Finnes det eventuelt noen tall som belyser dette og hvilke følger det vil få for det norske velferdssamfunnet?
10. Har miljøvernministeren tatt opp med finansministeren hva det kan bety for norsk økonomi hvis de store landene går inn for de globale avtaler om reduksjon av utslipp av klimagasser? Og hva det vil bety for det norske velferdssamfunnet hvis man reduserer norsk olje-, kull- og gassproduksjon? Hva var eventuelt konklusjonene?
11. Har miljøvernministeren diskutert med kunnskapsministeren hvordan eventuelt høyere priser på datamaskiner og annet nødvendig utstyr hvordan vil påvirke utdanningssituasjonen i Norge, hvis de store nasjonene må legge på sine priser fordi man må redusere sine utslipp av drivhusgasser? Hva var eventuelt konklusjonene?
12. Har miljøvernministeren tatt opp med nærings- og handelsministeren hvilke følger det vil få for Norges rolle i internasjonal handel hvis flere av verdens store nasjoner må redusere sine inntekter og sette opp prisene på sine varer på grunn av internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av drivhusgasser? Hva var eventuelt konklusjonene? Eller - hvorfor ikke?
13. Hvordan ser miljøvernministeren på det at de andre departementene henviser til miljøvernministeren om å uttale seg om min artikkel "Avgrunnen neste!" selv om mange av de sakene jeg tar opp i artikkelen helt klart vil påvirke andre departementer enn miljøverndepartementet?
14. Har miljøvernministeren diskutert med statsministeren hvordan framtidige reduksjoner av klimagasser på internasjonalt og nasjonalt nivå kan påvirke Norge som nasjon - og spurt hvor når han som statsleder vil gjøre departementene og det norske folk forberedt på hvilke endringer vi kan forvente i norsk økonomi og norsk velferd?
15. Har miljøvernministeren noen planer for hvordan Norge skal takle de klimaendringene som i stadig større grad vil påvirke vår nasjon - som hva vi skal gjøre hvis Golfstrømmen svekkes i en slik grad at vårt klima blir betydelig forandret?
  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om denne artikkelen.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her(Kom med innlegg!)


Tips en venn :
"
Vår redaktør Terje Dahl sendte Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy femten konkrete spørsmål når det gjaldt Norges forhold til klimaendringene. Nå har han fått svar, men miljøvernministeren svarer ikke på spørsmålene! - Hvorfor? undrer vår redaktør." Les artikkelen i KlimaNytt. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl