KlimaNytt - klikk for forsiden.
     Nettavisen om klimaendringene                                      Artikkel  

- Hvilke konkrete planer foreligger for reduksjon av skadelige klimagasser?
Terje Dahl
Terje Dahl

Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy svarte på vår redaktør Terje Dahls utfordring, men nå
vil han gjerne få mer enn luftige løfter! Her er hans nye brev, som avsluttes med 15 konkrete spørsmål:

Kjære miljøvernminister!
Tusen takk for fyldig svar! Det er godt å høre at miljøvernministeren og resten av regjeringen helt enige med meg i at menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor. Men på den annen side er det jo da både forundrende og skremmende at dette likevel ikke er den altoverskyggende posten på regjeringens program - og at statsministern ikke engang har svart på min henvendelse!


Helen Bjørnøy
Helen Bjørnøy
Miljøvernministeren sier at hun er overbevist om at internasjonalt samarbeid er den eneste farbare veien å gå for å redusere utslipp av klimagasser, og at Norge skal arbeide for et mer omfattende og ambisiøst klimaregime med kraftige reduksjoner i klimagass-utslippene. Flott! Tidligere norske regjeringer har jo vært flinke til å si vi skal kjempe for klimaet, men dårlige til å legge fram konkrete forslag. Det er godt å høre at det nå skal bli en endring på dette, og det hadde derfor vært veldig hyggelig å få vite hvilke forslag Norge vil legge på bordet under den neste internasjonale miljøvern-konferansen. Det er også flott at regjeringen vil arbeide for at store utslippsnasjoner som USA, Australia, Kina, India, Mexico, Sør-Korea og Brasil skal inngå forpliktende samarbeide om utslippsreduksjoner. Jeg syntes dette er en veldig ambisiøst målsetting, og er veldig spent på hvordan den norske regjeringen tenker seg at Norge kan påvirke så store nasjoner til å forplikte seg til redusere sine utslipp!

Det er også utrolig spennende å høre at regjeringen har som mål å få redusert de nasjonale utslippene av klimagasser med 50-80% innen 2050. Hittil har de norske utslippene økt ganske så jevnt og trutt fram til i dag, og en reduksjon i den størrelsesordenen må nødvendigvis bli dramatisk, med store konsekvenser for det norske samfunnet! Jeg kan dessverre ikke helt se for meg hvordan man kan få dette til, spesielt når regjeringen gir stadig nye lete- og boretillatelser på norsk territorie. Vanligvis har norske regjeringer sagt at hvis man har lett og funnet, så må man utvinne. Tenker miljøvernministeren og regjeringen nå på nekte oljeselskapene å pumpe olje selv om man har gitt dem tillatelse til å lete (og bore)? Eller vil man kreve at det ikke i det hele tatt skal forekomme utslipp av klimagasser under produksjon av olje- og gass, verken fra eksisterende eller kommende produksjon? Har man forhørt seg med olje- og gass-industrien om hvordan den vil forholde seg til slike tanker og krav?

En dramatisk reduksjon av våre nasjonale utslipp vil påvirke mange områder innen vårt samfunn og vår nasjonaløkonomi. Jeg lurer for eksempel på hvordan man kan få en 50-80% reduksjon av nasjonale utslipp med bygging av gasskraftverk. Selv med eventuell 100 prosents rensing av CO2 brukes jo den elektriske strømmen til noe, dessverre ofte til forurensende industri som således vil øke sin produksjon og egne utslipp av drivhusgasser. Tenker man på å bygge ned norsk industri? Hva vil man da gjøre med de arbeidsplasser som går tapt?
   Biler og fly står for en stor del av våre nasjonale utslipp av klimagasser, og jeg er spent på hvordan regjeringen tenker seg en kraftig reduksjon av disse. Jeg ser for meg at man kan forlange en økt rensing av utslippene, men dette vil ikke være nok siden vi stadig opplever en kraftig øking i både fly- og biltrafikk. Vil man stille krav til utenlandske bil- og flyprodusenter? Vil man nekte utenlandske fly og biler som ikke har tilstrekkelig rensing å komme til Norge? Når det gjelder egne utslipp så er det jo også gjerne slik at utbygging/nybygging av flyplasser og veier øker trafikken og utslippene - vil miljøvernministeren gjøre noe med dette. Nekte videre utbygging eller starte nedbygging av veier og flyplasser?

Jeg er også interessert i å høre hvordan miljøvernministeren tenker at kraftige reduksjoner i utslipp av drivhusgasser i de store landene kan unngå å påvirke det norske samfunnet i det mange vil syntes er en negativ retning. Ta for eksempel biler, fly, mobiltelefoner og datamaskiner. Disse "nødvendige" produktene lages i utlandet, og man må regne med at produsentene må sette opp prisene dramatisk hvis man krever en kraftig reduksjon av drivhusgassutslipp. Er det norske samfunnet forberedt på det? Hvordan vil for eksempel dyrere datamaskiner påvirke det norske skolevesenet og det norske arbeidslivet? Eller hva vil folk flest si til 50-80 prosents dyrere biler og mobiltelefoner?
    En annen mulighet er jo at man tvinges til å redusere sin produksjon, noe som også vil kunne medføre høyere priser. Hvis fabrikker i utlandet må redusere sin produksjon så kanskje det også vil gå ut over den norske økonomien fordi man bruker norsk olje og/eller gass for å kunne produsere - man må redusere innkjøpene!

Siden miljøvernministeren sier Norge skal være en pådriver for en global klimaavtale så er jeg svært interessert i å få høre hva man mener dette vil medføre for den norske og internasjonale økonomien, og om man er forberedt på konsekvensene. Økende forbruk og stadig økt handel med utlandet - det er jo slik hele verden er bygget opp i dag. Mindre forbruk medfører nedgangstider. Har miljøvernministeren og den norske regjeringen spurt seg selv om det finnes noen land i som frivillig gå med på en reduksjon av brutto nasjonalprodukt? Er den norske regjeringen og de norske velgerne klar for reduksjon av det norske? Hvis for eksempel Kina skal pålegges å redusere sine klimautslipp, som i dag øker kraftig fordi man ønsker økt handel med resten av verden, vil det nødvendigvis bety dyrere produkter - også for oss i Norge.
    USA har sagt rett ut man ikke har råd til å underskrive Kyoto-avtalen, og de utslippsreduksjonene den avtalen vil pålegge landene er jo alt, alt for små til å hindre de "uopprettelige miljøproblemene" som Soria Moria erklæringen omtaler. Har Norge råd til at de store nasjonene tvinges til kraftige utslippsreduksjoner: Har man vurdert hvordan de tiltak som skal til for å stoppe de skadelige klimaendringene vil påvirke norsk gass- og oljeeksport - og følgelig det norske velferdssamfunnet? Jeg syntes det utrolig modig, på grensen til overmodig, av miljøvernministeren å garantere at Norge skal være en pådriver for en global klimaavtale som monner! Men lykke til!

Til slutt vil jeg bare påpeke at stadig flere land nå får føle følgene av klimaendringer forårsaket av fossile brennstoff, og at flere og flere mennesker må gjøre som undertegnede: Flytte fra det hjemmet man har bygget opp for å overleve. Norge er en av verdens største gass- og oljeeksportører og jeg lurer derfor på i hvilken grad miljøvernministeren og den norske regjeringen føler et ansvar. Når det gjelder for eksempel narkotika så er det jo gjerne slik at produsentene av de skadelige stoffene er like ansvarlige som selgere og forbrukere. Føler Norge ansvar for at millioner av mennesker påvirkes av den skadelige globale oppvarmingen, føler regjeringen et ansvar for at norsk gass- og olje (og kull) er med på å tvinge mennesker vekk fra sine hjem? Har man i så fall planer for hvordan man kan hjelpe disse?

Jeg har skissert noen av mine tanker over, men håper at jeg kan få konkrete svar på følgende spørsmål:
1. Hvilke konkrete forslag vil Norge legge fram på kommende internasjonale klimakonferanser for å få til kraftige reduksjoner av klimagassutslipp på globalt nivå?
2. Hvilke konkrete planer har Norges regjering for å påvirke USA, Australia, Kina, India, Mexico, Sør-Korea og Brasil til å inngå forpliktende samarbeide om utslippsreduksjoner?
3. Hvordan ser den norske regjering og miljøvernministeren på konklusjonen fra Verdenskommisjonen for Miljø og Utvikling, ledet av Gro Harlem Brundtland, om at verden må halvere sitt en energiforbruk - og hvordan påvirker dette Norges utenriks- og innenrikspolitikk?
4. Har miljøvernministeren diskutert med olje- og energiministeren hvilke konkrete tiltak som trengs innen norsk olje-, kull- og gassindustri for å redusere egne uslipp med 50-80 prosent innen 2050 - hvilke tiltak er i så fall planlagt?
5. Har miljøvernministeren noen konkrete planer for å påvirke beslutninger når det gjelder utbygging (redusere takten eller forslå nedbygging) av veier og flyplasser? I så fall på hvilken måte - eller hvorfor ikke. Har man andre konkrete tiltak for utslipps-reduksjoner?
6. Har miljøvernministeren noen planer for å informere/påvirke utenriksdepartementet, slik at Norge kan motta og/eller klimaflyktninger - mennesker som ikke lenger kan leve i sine land på grunn av de skadelige klimaendringene?
7. Har miljøvernministeren diskutert med justisministeren hvilke legale konsekvenser det kan medføre at norsk olje, kull og gass er med på å ødelegge levevilkårene for mennesker i andre land?
8. Har miljøvernministeren informert forsvarsministeren om at hvis man ikke klarer å stoppe de skadelige klimaendringene så vil det kunne bety nye kriger hvor Norge sansynligvis blir involvert - og eventuelt lagt planer for hvordan man skal handle?
9. Ungdommen i Stillehavet kontaktet tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik med en oppfordring om å begrense norsk oljeutvinning fordi de ikke ønsket å være en utryddingstruet art. Har man vurdert å begrense norsk utvinningstakt og/eller stoppe leting etter mer gass- og olje i inn- og utland? Finnes det eventuelt noen tall som belyser dette og hvilke følger det vil få for det norske velferdssamfunnet?
10. Har miljøvernministeren tatt opp med finansministeren hva det kan bety for norsk økonomi hvis de store landene går inn for de globale avtaler om reduksjon av utslipp av klimagasser? Og hva det vil bety for det norske velferdssamfunnet hvis man reduserer norsk olje-, kull- og gassproduksjon? Hva var eventuelt konklusjonene?
11. Har miljøvernministeren diskutert med kunnskapsministeren hvordan eventuelt høyere priser på datamaskiner og annet nødvendig utstyr hvordan vil påvirke utdanningssituasjonen i Norge, hvis de store nasjonene må legge på sine priser fordi man må redusere sine utslipp av drivhusgasser? Hva var eventuelt konklusjonene?
12. Har miljøvernministeren tatt opp med nærings- og handelsministeren hvilke følger det
Artiklen: Avgrunnen neste!
- Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", sa Kåre Willoch - for snart ti år siden. De som i løpet av det siste året har fulgt med når det gjelder klimaendringene vet at vi nå er farlig nær siste holdeplass!
Les kronikken, klikk her
Regjeringen utfordres:
Vi har nå sendt en e-mail til alle våre regjerings-medlemmer, og bedt dem skrive sine synspunkt - både som politikere og privatpersoner.
Les mer
Miljøvernministeren svarer:
For å komme rett til miljøvern-ministerens svar - klikk her
KlimaNytt spør Terje Dahl:
- Er klimaendringene så alvorlig som du hevder?
Les mer
vil få for Norges rolle i internasjonal handel hvis flere av verdens store nasjoner må redusere sine inntekter og sette opp prisene på sine varer på grunn av internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av drivhusgasser? Hva var eventuelt konklusjonene? Eller - hvorfor ikke?
13. Hvordan ser miljøvernministeren på det at de andre departementene henviser til miljøvernministeren om å uttale seg om min artikkel "Avgrunnen neste!" selv om mange av de sakene jeg tar opp i artikkelen helt klart vil påvirke andre departementer enn miljøverndepartementet?
14. Har miljøvernministeren diskutert med statsministeren hvordan framtidige reduksjoner av klimagasser på internasjonalt og nasjonalt nivå kan påvirke Norge som nasjon - og spurt hvor når han som statsleder vil gjøre departementene og det norske folk forberedt på hvilke endringer vi kan forvente i norsk økonomi og norsk velferd?
15. Har miljøvernministeren noen planer for hvordan Norge skal takle de klimaendringene som i stadig større grad vil påvirke vår nasjon - som hva vi skal gjøre hvis Golfstrømmen svekkes i en slik grad at vårt klima blir betydelig forandret?

Vennlig hilsen
Terje Dahl


  Jeg har  følgende innlegg/synspunkt:
 
  Navn:
 
  E-post adresse:
 
 
 
Hva mener du?
Her kan du sende inn din egen mening om denne artikkelen.
Under finner du de innsendte meningene.

Les gjerne våre kronikker, klikk her
For redaktør Terje Dahls egne sider om klimaendingene,
klikk her
KlimaNytt - klikk her(Kom med innlegg!)


Tips en venn :
"
-Hvilke konkrete planer foreligger for reduksjon av skadelige klimagasser? Norges miljøvernminister Helen Bjørnøy svarte på KlimaNytts redaktør Terje Dahls utfordring, men nå vil han gjerne få mer enn luftige løfter! Her er hans nye brev, som avsluttes med 15 konkrete spørsmål" Les artikkelen i KlimaNytt. - Du kan også sende inn hva du mener!"

Til  (fyll inn): Fra (fyll inn):

Terje Dahl er redaktør av internettavisen KlimaNytt og blir kalt verdens første klimaflyktning fordi han måtte flytte fra sin øy i sydhavet da livstruende orkaner dukket opp. For å lese Terjes personlige nettsider - klikk her!

E-mail til Terje Dahl