Klimanytt Nyhetene fra avisene når det gjelder
klimaendringene og klimapolitikk
  Nettavisen om klimaendringene.
Generell informasjon
 
Tilbake til nyhetene
Våre kronikker
Vår debattside

Linker:
CICERO
Bjerknessenteret
Naturvernforbundet
Greenpeace
Natur og Ungdom
Bellona

Framtiden I Våre Hender
Besteforeldrenes klimaaksjon
Terje Dahls miljøkamp
Prometheus-prosjektet

Nåtids-visualisering været


Redaktør Terje Dahl kalles verdens første klimaflyktning.
For hans hans egne miljøsider:

Miljøkampen

© Terje Dahl
2000-2013

E-post

 
"Nå går det bra...eller?"
- Seriøse argumenter ser ikke ut til å få verken politikere eller folk flest til å våkne opp, så jeg prøver med litt annen skyts, sier redaktør Terje Dahl om sin galgen-humoristiske musikkvideo om klimaendringene. Han var også på P3s program "Banden" i forbindelse med musikkvideoen.
Hør programmet.


"Chocolate Paper"
- Det er vi som er årsak til klima-endringene, minner Terje Dahl oss om i sin musikkvideo. Sangen het opprinnelig Sølvpapir og ble skrevet av Terje i 1972. Her gjort om til engelsk reggae, julen 2007/8.

 
"Brevet til Kongen"
I år 2001 laget jeg dokumentaren "Brevet til Kongen - en bønn til Kong Harald fra nordmannen som måtte forlate sin sydhavsøy". En film med så mange ubehagelige sannheter for den norske regjeringen at den aldri ble vist. Nå kan du selv se den her! sier redaktør Terje Dahl.


"Vi må stoppe utviklingen før utviklingen stopper oss!"
Terje Dahl, 1998

"Av og til må man gjøre ting man vet er galt, det er slik i politikken"
- fra tegnefilmen Alfred Kvakk

"Når pengene snakker så tier fornuften",
Terje Dahl, 1997

"Vi øker farten mot avgrunnen. Og vi gleder oss over at reisen - for de rike samfunns vedkommende - gjennomføres med stigende komfort.", Kåre Willoch, 1997
"Er det ingen som vet hvor nødbremsen er?"
Terje Dahl, 2006

"Når det virker som om menneskeheten er i ferd med å begå kollektivt selvmord fordi pengene er viktigere enn ens egne barn da må det være lov å spørre om vår form for demokrati har utspilt sin rolle."
Terje Dahl, 2011

FNs Klimapanel (IPCC)

IPCC- IPCC ble grunnlagt av FNs miljøprogram (UNEP) og Verdens meteorologi-organisasjon (WMO) i 1988, og er åpen for alle medlemsland av FN-systemet.
- Rapportene fra FNs klimapanel er ansett som det viktigste dokumentet for den internasjonale klimapolitikken.
- Tidligere rapporter har dannet grunnlaget for Kyoto protokollen, som Norge har sluttet seg til.
- IPCCs hovedrapport er delt inn i tre vitenskapelige delrapporter, samt en synteserapport med politiske anbefalinger:
- IPCC-rapportene er basert på forskning som skal ha vært publisert eller godkjent for publisering i vitenskapelige tidsskrifter.
- Mer enn 130 land og 2500 personer har bidratt til rapportene.
- Hovedrapporter kom i 1990, 1995, 2001, 2007, 2014 og 2021/22.
IPCC

FNs klimapanel
FNs klimapanel (engelsk:Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC) er en internasjonal institusjon opprettet av FN-organene Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988. Formålet er å sammenstille eksisterende kunnskap om eventuelle endringer i jordens klima. Panelet har så langt kommet med fem hovedrapporter, den sist utgitte, den femte hovedrapporten ble ferdigstilt i november 2014. Klimapanelet ble tildelt Nobels fredspris for 2007.
Les mer i Wikipedia

Sjette hovedrapport fra FNs klimapanel (IPCC)
Delrapport 1: Fysiske klimaendringer
Les mer på Miljødirektoratets sider


CO2 og temperaturGlobal oppvarming
Global oppvarming er et begrep knyttet til økningen av den gjennomsnittlige luft- og havtemperaturen på globalt nivå fra midten av 1900-tallet og den forventede fortsettelsen av denne økningen. Det er overveiende oppslutning blant klimaforskere om at menneskelig aktivitet er en av hovedårsakene til denne oppvarmingen.
Den globale lufttemperaturen ved klodens overflate økte med 0,74 ± 0,18 °C fra begynnelsen til slutten av 1900-tallet, noe som faller sammen med (er positivt korrelert til) et stigende nivå av karbondioksid (CO2) i atmosfæren. FNs klimapanel fastslår i sin fjerde hovedrapport fra 2007 at det er meget sannsynlig (det vil si med 90 prosent sannsynlighet eller mer) at det meste av den observerte temperaturøkningen etter ca. 1950 skyldes økt konsentrasjon av drivhusgasser i atmosfæren på grunn av menneskelig aktivitet som bruk av fossilt brensel og industriell avskoging. Klimapanelet sier også at naturlige variasjoner i solinnstråling og vulkanaktivitet samtidig har gitt en svak avkjølende effekt i enkelte perioder.
Les mer i Wikipedia
(Global temperatur har økt med 0,85 grader fra 1880 til 2012. Her - og se spalten til høyre)

Drivhuseffekten.Drivhuseffekt
Drivhuseffekt er effekten av at atmosfæren kan begrense energiutstrålingen fra en planet. Ved en gitt solinnstråling vil overflatetemperaturen være høyere for at planeten som helhet skal kunne utstråle tilstrekkelig varme. Betegnelsen drivhuseffekt er et bilde på at atmosfæren i likhet med drivhus holder energien innefanget. I politiske diskusjoner blir det ofte skilt mellom en naturlig og en menneskeskapt drivhuseffekt. Drivhuseffekten er kort sagt atmosfærens evne til å slippe gjennom sollys og samtidig holde på mesteparten av varmen sola gir.
Naturlig drivhuseffekt
Drivhuseffekten er i utgangspunkt en naturlig prosess i enhver atmosfære som inneholder drivhusgasser. I solsystemet er drivhuseffekten sterkest på planeten Venus. Bakketemperaturen på 474°C skyldes at atmosfæren til Venus nesten bare består av karbondioksid (CO2). Uten drivhusgasser ville overflatetemperaturen vært 54°C. Atmosfæren på venus er omtrent 100x av jordens, og vil gi en sterkere drivhuseffekt. Planeten Mars har også drivhuseffekt, men i svært liten grad. Et tynt lag med CO2 gir kun 10 graders økning til fra -63 til -53.
Derimot har Titan den motsatte effekten. Der er bakketemperaturen lavere enn det ville vært uten atmosfære. En slik situasjon kunne også oppstå på jorden under en såkalt atomvinter.
I jordens atmosfære er vanndamp, karbondioksid, ozon, lystgass, metan og klorfluorkarboner (sortert etter viktighet) de viktigste drivhusgassene. Dersom det ikke hadde eksistert noen drivhusgasser, ville gjennomsnittstemperaturen på jorden vært ca. -18°C istedenfor dagens +15°C.
Menneskeskapt drivhuseffekt
Den menneskeskapte eller antropogene drivhuseffekten betegner den økningen i drivhuseffekten som skyldes av menneskelig aktivitet.
Ved å øke andelen av naturlige klimagasser i atmosfæren (CO2 og metan) og å syntetisere kunstige klimagasser (KFKer), har mennesker i løpet av de siste om lag 200 årene forsterket den i utgangspunktet naturlige drivhuseffekten. Effekten ble første gang påvist av Svante Arrhenius i 1896. Forsterkningen kan måles ved det totale strålingspådrivet.
Andelen av karbondioksid har for eksempel – på grunn av bruk av fossile energikilder – økt fra 0,028 % til 0,039 % fra begynnelsen av den industrielle revolusjon til i dag. Scenarier for mulige framtidige utslipp viser at den førindustrielle konsentrasjonen av karbondioksid kan fordobles til firedobles i løpet av det inneværende århundret. Ifølge FNs klimapanel er det meget sannsynlig (over 90 prosent sannsynlig i AR4) at temperaturøkningen i løpet av 1900-tallet er en konsekvens av den menneskeskapte drivhuseffekten.
Les mer i Wikipedia
– Naturlige klimavariasjoner skjuler CO2-effekten
Fra år til år snakker vi kanskje om over 90 prosent naturlig variasjon, mens det er først over tiår at vi kan se en tendens til at det hos oss blir varmere og våtere.
Les mer her
Ekstremvær
De lokale utslagene av globale klimaendringer kan være langt kraftigere enn det globale gjennomsnittet. I noen områder kan dramatiske værhendelser som stormer, orkaner og kraftige regnskyll eller tørkeperioder bli vanligere.
Les mer her

El Niño
Værfenomen som oppstår naturlig med 2-7 års mellomrom når overflatevannet i deler av Stillehavet blir unormalt varmt. El Niño fører ofte til mer nedbør i Sør-Amerika, og tørke i Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika. Kraftige El Niño-er kan også midlertidig øke temperaturen på jorda.
Les mer

Klima
Klima eller værlag er et steds gjennomsnittsvær, som oftest beregnet ut i fra en 30-års-periode.
Les mer i Wikipedia


Myter om klima
Klimasystemet er komplisert og det dukker stadig opp ulike påstander om at vi ikke står ovenfor menneskeskapte klimaendringer. Bjerknessenteret for klimaforskning, CICERO Senter for klimaforskning og met.no har gått sammen for å rydde opp i noen av disse mytene og misforståelsene om klima.
Les mytene her
Meteorologisk institutt har laget en tilsvarende side hvor de tar for seg myter, misforståelser og fakta om klima.
Les mer her
Klimaskeptikernes påstander holder ikke!
Her en en engelsk nettside hvor du kan lese hvorfor klimaskeptikerne ikke holder mål med påstander som: "Climate's changed before", "It's the sun", "It's not bad", "There is no consensus", "It's cooling", "Models are unreliable", "Temp record is unreliable", "Animals and plants can adapt", "It hasn't warmed since 1998", "Antarctica is gaining ice":
http://www.skepticalscience.com/

Snik-kampanjer som skal få deg til å tvile
FNs klimapanel sammenfatter forskingen gjort av verdens ledende universiteter og institutter, og konklusjon er klar: Det er over 95 prosent sikkert at vi har en menneskeskapt global oppvarming. Det finnes ingen forskning som viser noe annet. Man må være klar over at det er lett å bli lurt av snik-kampanjer laget av tenketanker betalt av kull/oljenæring og storindustri for å få oss til å tvile på forskerens konklusjoner. Her er noen linker:
http://www.guardian.co.uk/environment/2013/feb/14/funding-climate-change-denial-thinktanks-network
http://www.merchantsofdoubt.org/
http://www.youtube.com/watch?v=evJ3QOxdTn4&feature=relmfu
http://www.sourcewatch.org/index.php/Portal:Climate_Change
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_Climate_Coalition


FNs klimapanel: Ikke mulig å tvile lenger
- Vi har et valg, sier FNs klimapanel. Men gjør det klart at det haster med å velge hvordan vi skal håndtere klimaendringene.
Rapportene fra FNs klimapanel er kanskje ikke sengelektyre, men nå er hovedkonklusjonene presentert i en video som hadde première på klimatoppmøtet i Warszawa i dag (21/11-2013).
Thomas Stocker, ansvarlig for den ene av arbeidsgruppene i panelet, sier:
- Simuleringer med de ulike utviklingsbanene viser at vi har et valg. Vi kan velge å leve i en verden hvor oppvarmingen er begrenset til 2 grader. Eller i en verden hvor oppvarmingen overstiger 4 grader.
Panelet - og filmen - har tre hovedbudskap:
1. Klimaoppvarmingen er ubestridelig.
2. Menneskets innvirkning på klimaet er entydig.
3. Fortsatt utslipp av klimagasser vil gi større klimaendringer.

- Konklusjonen vår er dermed klar, sier Stocker: - For å begrense klimaendringene vil det være nødvendig med kraftige og vedvarende reduksjoner i utslipp av klimagasser.
Fra artikkel i Aftenposten
Se 60 års klimaendringer på 15 sekunder!
 
NASA har laget en video som viser temperaturendringene på kloden, med data fra 1000 målestasjoner.
Isen smelterSe isen smelte!
Grafikk over isen på Arktis fra 1987 til 2013, utarbeidet av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), er basert på studier av klimaforsker Mark Tschudi ved Universitetet i Colorado. For å se dansk Youtube-video som viser dette:
https://www.youtube.com/watch?v=US6CYqaxsos


Klima-historien

1895: Den svenske kjemikeren Svante Arrhenius slår fast at dersom CO2-mengden i atmosfæren dobles kan det føre til en temperaturøkning på 5 grader.

1930: Den britiske ingeniøren Guy Stewart Callender hevder at observert temperaturøkning kan skyldes menneskers utslipp av drivhusgasser.

1950-tallet: Amerikaneren David Keeling starter for første gang systematiske målinger av CO2 i atmosfæren.

1970: USAs energimyndigheter uttrykker bekymring for menneskeskapt global oppvarming. Ingen andre land uttrykker bekymring. I erklæringen fra Stockholm-toppmøtet om miljø og utvikling i 1972 nevnes ikke klima med et ord.

1979: Verdens første klimakonferanse holdes i FN-hovedkvarteret: «Verdens land oppfordres til å forhindre potensielle menneskeskapte klimaendringer».

1985: 29 land møter opp når FN inviterer til den første store vitenskapelige klimakonferanse, det slås fast at «utslipp av klimagasser vil føre til en temperaturøkning i neste århundre som er større enn menneskeheten noensinne har opplevd».

1987: Brundtlandkommisjonen rapport lanserer begrepet bærekraftig utvikling.

1988: FNs generalforsamling vedtar at klimaendringene er menneskehetens felles ansvar. FNs klimapanel (IPCC) opprettes.

1990: FNs klimapanel legger frem sin første rapport i svenske Sundsvall: Det konstateres en global oppvarming på 0,5 grader de siste hundre år, og det advares mot alvorlig oppvarming hvis ikke utslippene kuttes. Panelet er mer enn 50 prosent sikre på at oppvarmingen er vår skyld.

1990: «Ingen unnskyldning er god nok til ikke å handle nå. Det er billigst og mest økonomisk riktig å handle nå», sier Storbritannias statsminister Margaret Thatcher. «Tiden for ord er over. Nå trengs handling», sier Frankrikes statsminister Michel Rocard.

1992: Verdenstoppmøte om miljø og utvikling holdes i Rio de Janeiro. Klimakonvensjonen undertegnes. USA og Araberlandene blokkerer for at den skal inneholde forpliktelser, men samtlige land godtar et formål om å «..stabilisere konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren på et nivå som vil forhindre farlig, menneskeskapt påvirkning av klimasystemet».

1995: Første formelle forhandlingsrunde (COP 1) om en klimaprotokoll under konvensjonen for å redusere utslippene holdes i Berlin.

1995: FNs klimapanel legger frem sin andre rapport: «usannsynlig at den pågående oppvarmingen skyldes naturlige forhold».

1997: Kyoto-protokollen undertegnes. I-landene må samlet kutte sine CO2-utslipp med 5 % i perioden 2008–2012.

2001: President George W. Bush trekker USA fra Kyoto-avtalen fordi den vil skade amerikansk næringsliv så lenge Kina og India ikke behøver å kutte utslipp.

2001: FNs klimapanel legger frem sin tredje rapport: «Det er svært sannsynlig at 1990-årene var det varmeste tiåret siden man startet med instrumentelle målinger i 1861.»

2005: Kyoto-protokollen trer i kraft etter at Russland ratifiserte.

2005-2009: Forhandlinger om en ny global klimaavtale starter i Montreal. Forhandlinger pågår kontinuerlig med årlige toppmøter. Verdens statsledere mislykkes i sluttspurten i København i 2009. Enes kum om et mål om å begrense oppvarmingen til 2 grader, men ingen tiltak.

2006: Al Gore skaper globalt engasjement med filen «En ubehagelig sannhet».

2006: Kina passerer USA som verdens største CO2-forurenser.

2007: FNs klimapanel legger frem sin fjerde rapport: «Det er svært sannsynlig at mesteparten av den økte globale gjennomsnittstemperaturen skyldes menneskenes økte utslipp av drivhusgasser». Panelet er mer enn 90 prosent sikre på at oppvarmingen er vår skyld. Det er blitt i gjennomsnitt 0.74 grader varmere siste hundre år.

2007: Klimapanelet og Al Gore får Nobels fredspris.

2008: Stortinget vedtar det første klimaforliket: Norges utslipp skal i 2020 være 20 prosent lavere enn de forventes å være uten kutt-tiltak. To tredjedeler skal kuttes hjemme. Norge skal være klimanøytralt (null utslipp) innen 2030.

2011: Klimatoppmøtet i Durban vedtar at en ny juridisk bindende globale klimaavtale skal være ferdig i 2015 og at den skal være virksom fra 2020.

2011: Globale utslipp passerer 34 milliarder tonn CO2. Kina står for 29 prosent, og har for første gang like store utslipp per capita som EU (11 prosent av totalen).

2012: Klimatoppmøtet i Doha vedtar en forlenget Kyotoavtale. Men mange store i-land har trukket seg.

2013: FNs klimapanel legger frem sin femte rapport: Det er 95–100 prosent sikkert at observerte klimaendringer fra 1950 til i dag skyldes våre utslipp.

Global temperatur har økt med 0,85 grader fra 1880 til 2012.

2013: Globalt gjennomsnittlig CO2-nivå i atmosfæren måles til rekordhøye 393 ppm, lokalt flere steder over 400 ppm – en økning på 41 prosent siden førindustriell tid.