forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | | helse | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |
Klimafrykt får flyktning til å stå på
Terje i avisen.
Klimaforsker Terry Dahl i sitt hjem i North Ward.

En klimaflyktning, som nå er bosatt i Townsville, søker svar ettersom ødeleggelse av jorden fortsetter å true våre fremtidige generasjoner.
    Klimaforsker Terry Dahl, fra North Ward, ble for 12 år siden tvunget vekk fra sitt hjem i Tuvalu, en polynesisk øynasjon, med sin kone og datter.
     Dahl, opprinnelig fra Norge, har redigert Klima Nytt siden år 2000 og sa at han hadde opplevd hvordan farlige klimaendringer kunne være og hevdet at vi må handle før det er for sent.
    "Etter at vi måtte forlate Tuvalu, ønsket jeg å lære så mye som mulig om klimaendringer," sa han.
    "Jeg ønsket å informere alle om hva som skjedde."
    Dahl frykter for de som er igjen i Tuvalu, uten å ha muligheter for å flykte. Tuvalu består av en rekke med lavtliggende øyer som anses å være svært utsatt for stigende havnivå.
   "Jeg kunne flytte, men det er folk der som ikke kan," sa han.
    "Det er mange mennesker som må flytte, men for mange går det ikke, ettersom de ikke har noe annet å sted å dra på grunn av immigrasjonsregler.
    "Min kones familie ønsker alle å flytte. De er redde, men de får ikke komme hit, så de må sitte der og håpe at de lever neste dag."
    Dahl sa at fokuset på vekst satte press på planeten.
    "Jeg følger med på nyhetene, og der sies det bare hvordan Townsville må vokse og at økonomien må bli større og bedre," sa han.
    "Vi kan ikke si det slik."
    "Vi må si at vi er OK nå, og vi kan ikke få mer og mer, for det vil bringe oss i trøbbel."
    "Er vi ikke glade her i Townsville? Hva ønsker vi å vokse til? Hvorfor ønsker vi å vokse? "
    Dahl sa at han ville fortsette å belyse risikoen for klimaendringer for å øke bevisstheten og oppmuntre søk etter løsninger.
    "Vi fortsetter med å si at vi skal gjøre noe, men vil vi?" Spurte han.
    Dahls bekymringer er et ekko de av mer enn 15.000 forskere fra over 180 nasjoner som tiltrakk medias oppmerksomhet etter å ha signert et papir som uttrykker frykt for planetens framtid hvis befolkningen fortsatte å øke.
    "Alle klimaforskerne er enige at vi har et stort problem og vi må gjøre noe, men vi gjør fortsatt ingenting," sa han.
    Dahl sa at folk ville ha penger først og så bekymre seg for klimaet etterpå uten å innse deres barns fremtid ville bli påvirket.


DANNI SHAFIK, Townsville Bulletin 27. november 2017


Engelsk versjon på internett:

Terje i avisen.
Climate researcher Terry Dahl at his North Ward home. Picture: Evan Morgan
Researcher’s plan to highlight the risks of climate change

DANNI SHAFIK, Townsville Bulletin
November 27, 2017 9:31am

A CLIMATE refugee, now living in Townsville, is seeking answers as the Earth’s destruction continues to threaten to our future generations.

Climate researcher Terry Dahl, from North Ward, was forced out of his home 12 years ago in Tuvalu, a Polynesian island nation, with his wife and daughter.

Originally from Norway, Mr Dahl has been editing Climate News since 2000 and said he had experienced how dangerous climate change could be, claiming we have to act before it is too late.

“After we had to leave Tuvalu, I wanted to learn as much as possible about climate change,” he said.

“I wanted to inform everyone of what was happening.”

Mr Dahl fears for those left in Tuvalu left with no options for refuge. Tuvalu is a series of low-lying islands considered to be extremely vulnerable to rising sea levels.

“I could leave, but there are people there that can’t,” he said.

“There are a lot of people who have to move, but for many they cannot as they have nowhere else to go because of immigration regulations.

“My wife’s family would all like to go. They are afraid but they aren’t allowed to come here, so they have to sit there and hope they are alive the next day.”

Mr Dahl said the focus on growth was putting pressure on the planet.

“I watch the news and it just says how Townsville has to grow and the economy must get bigger and better,” he said.

“We can’t say that.

“We have to say we are OK now and we can’t get more and more, because that will get us in trouble.

“Are we not happy in Townsville? What do we want to grow into? Why do we want to grow?”

Mr Dahl said he would continue to highlight the risks of climate change to raise awareness and encourage the search for solutions.

“We just keep on saying we will do something, but will we?” he asked.

Mr Dahl’s concerns echo those of more than 15,000 scientists from over 180 nations who attracted media attention after co-signing a paper which expressed fears for the planet’s future if the population kept increasing.

“All the climate scientists agree, we have a big problem and we must do something, and we are still not doing anything,” he said.

Mr Dahl said people wanted money first and then worried about the climate later without realising their kids’ future would be affected.

The Bulletin - click for article
Slik så artikkelen ut i avisen, for den overstående versjonen på internett - klikk her.
The way the article looked in the paper, for online version above, click here

Har du kommentarer? Send en epost til terje@sydhav.no
Do you have comments? Please send an email to terje@sydhav.no

For artikkelen: "Are we pushing the human race towards extinction - again?" - klikk her.
For Klimanytt - klikk her.
For faktastoff om global oppvarming - klikk her.
For vår artikkel: "Truer Donald Trump levevilkårene for alle på Stillehavsøyene?" - klikk her.

"Det Siste Paradis"
Det siste paradisBoken om Terje Dahls seilas i 22 fots Coco Loco, den minste båten til å legge ut på en jordomseiling.
" - Du er klin kokos! sa vennene mine da jeg kastet loss fra Rådhuskaia. Etter fire år, to orkaner og fire tropiske stormer måtte jeg lure på om de hadde rett..."
Klikk her for å lese utdrag fra boken.
Klikk her for å lese om e-bok og bestille.
Pris kr.150,-

Klikk her for å lese om Terje Dahls bøker.
Mer om Terje Dahls sydhavsliv, klikk her.
forside | kart | fakta | tips | oppslag | nyheter | artikler | debatt |  video | musikk | mat | helse |              | mysterier | penpals | linker | billetter | kontakt |